Cerita Ni Diah Tantri : Meneladani Jejak Kearifan Lokal Episode 2

Episode 2: Bhagawan Dharmaswami: Pendeta yang Tamak dan Politik Adu Domba

Pada bagian ini adalah awal Ni Diah Tantri bercerita kepada Raja Aiswaryadala. Awal suatu pendakian menuju tingkat tertinggi. Dalam konteks ini, dilakukan melalui narasi dengan tokoh binatang (sato) dinarasikan secara berkesinambungan (satua ‘cerita’)  untuk memahami dan melaksanakan guna satwam (berpikir dan berperilaku bajik). Secara singkat boleh dikatakan sato---satua---satwam. Berikut disajikan teks asli yang sudah dialihaksarakan.

Teks Alih Aksara:

                Kacrita wentên pandita kalangkung miskin, mapêsengan Bhagawan Darmaswami. Sang pandita wiakti dahating pagêh ring brata satya nyurya sewana nyabran rahina. Doning asapunika kapuguhan ida, raris wentên sabda saking mantara, pacang nganugrahin ida sang pandita lêmbu asiki. Sang pandita matur sairing.

                Gêlising crita sampun rêke ida kanugrahin antuk ida Sanghyang Kawiwara, lêmbu jagiran asiki, bulun ipun sêlêm malêngis, awakipune sitêng tur mokoh. Lêmbu punika rauh tan pararapan ring ajêng ida sang pandita. Ida sang pandita kalintang rêna  ring kayun, ngraris lêmbu punika ambil ida,  kadandan kabakta ka pamreman, piaranida, inucap madan: Nandaka.

                Kocap wentên sampun atêngah sasih ida Bhagawan Dharmaswami  ngangon lêmbu punika, talêr durung matuasin. Dening asapunika mewêh ida sang pandita,  raris kabaos-baos ring pakayunan asapuniki: “Ane malu ida nabe, Dang Guru Wasista, kicen lêmbu putih, madan Lêmbu Nandini.  Ĕnto nyabran dina pêrês ida nyonyonnyane, nyidayang mêsuang sapakayun. Jani i dewek kanugrahin  muani jagiran. Apagawenne, sajawaning ngranayang tuyuh ngangon. Yen anggon nêggala, deweke tusing ngêlah gumi angan abêdik bakal têkapin. Nah, têgarang lakar urukang mamondong, bakal pondongin saang, laut adêp ka nêgara”.

                Sausan ida sang pandita  mabaos-baos asapunika, raris nyabran rahina ida ngranjing ka alase ngrêrêh saang, kapondongang ring i lêmbu, tumuli kaadol ka pasar. Saking panghyanging Sanghyang Widhi, sayan lami sayan sugih ida sang pandita, jantos banteng padrêweanidane sayan ngakehang, atusan kehipune. Punika bantenge samian anggen ida madolan kapondongin saang. Kasuen-suen sayan wibuh ida sang pandita, asing solahang ida sami ngrauhang laba, saantukan kautaman I Nandaka punika.

                Kacrita sêdêk rahina anu, sêmêng pisan ida sang pandita lunga makta dagangan ka nêgara. Sami kaulanida ngiring, sami ngatêh glinding madaging dagangan, kakêdêng antuk banteng. Tan caritanên ring margi, rauh rêke sami ring têngah alase ring Malawa sane kalintang madurgama. Pamarganida sang pandita  ngraris tan mararian-rarian. Dening ida ngraga, kenginan pamarganida maju mundur, nurêksain kalih nyingak-nyingakin barang dagangane kalih sane mambuat. Sang pandita nglinggihin undakan. Wus punika sang pandita ngraris kewantên mamargi ring ajêng, mamucukin pamargine, pamuate mangda  polih ngriinin  ngrêrêh gênah pakolêman sane bêcik anggen makolêm wênginne, pacang kadagingin bangsal  kaidêrin antuk sungga makeh, saantukan ajêrih kapandungan, dening katah daganganida sang pandita sarwa bêcik.

                Kacrita pakolêmane sampun puput,  kalih padatine sampun sami rauh, bantengnyane sampun kêmbusin tur sampun sami  kapandusang ring tukade. Sakewantên wentên padati asiki sane durung rauh, sane kakêdêng antuk I Nandaka.  Jantos lingsir Hyang Rawi talêr tan wentên rauh. Punika awinan duka ida sang pandita, gêlis ida matulak ngalinggihin kuda.

                Kocap I Nandaka punika keruh pisan, saantukan pamargine ngrêgah, kalih antuk panês bantêng ring tajêg suryane. Basangipune layah tur bêdak, angkihannyane noos, pêluhnyane makocogan. Irika i lêmbu mapinêh-pinêh: “Ento kone ida maparab Bhagawan Dharmaswami, nanging tusing pêsan madrêwe kayunan darma  angan akidik. Parabidane dogen darma, nanging kaliwat loba, moha, murka, mamada, mana, maawanan lali têkening sasanan kawikon. Buina tusing pêsan ida eling têken  pakawitidane tiwas nektek, rasa numbas uyah aji keteng tusing nyidayang. Krana ida sugih buka jani, masih ulih i dewek makada.  Nyabran dina i dewek pondongin ida saang, adolida ka pêkên. Pipisne anggon ida nguup baas, budang-badingang ida, nganti ida madue mas slaka muah sesocan liunne tan kêna wilangin. Sampinidane suba mawuwuh buin siu, masih ida tan mari nyakitin i dewek, buina pondongane kaliwat abot, tusing pada-pada têken babuatan timpale”. Sadawêg punika Sang Nandaka gumanti sampun slegak-slegak, taler sinambi nguman-uman ida sang mahamuni: “Kenken dadi ida sang pandita tan madrêwe kapiolasan têken deweke, ambul ne gêden ayahe têken ida, kanti ida sugih, prade deweke masih ênu sakitin ida, kanti bêrag arig buka jani. Saking tui tuah ida wiku kaliwat drowaka”.

                Gêlising crita rauh rêke ida Bhagawan Dharmaswami. Wawu sang lêmbu  ngantênang sang pandita rauh, raris ipun bah mapi-mapi rumpuh, awakipune kumêtêr, pêluhnyane nyretcet, matanipune kalu, angkihanipune noos, buntutipune kasunggarang. Sasampune ida sang pandita nampêk ring pagênahannyane, gêlis ida têdun saking  undakane, kagiat pisan nyingak sang lêmbu  kasangsaran tumuli gêlis kapangandikayang nastasin kundalinipun. Wus sapunika i lêmbu raris kasiam-siamin antuk toya, talêr kantun ipun kasêrêb. Mangdene sida ugi kantun maurip, raris kawedain kalih kamantrain antuk mantra dasa bayu, talêr tan wentên mrêsidayang. Malih kajapain antuk mantra sanjiwani, talêr tan katulungan. Irika sang pandita kalangkung mewêh, nangis katulung-tulung, sarwi ngandika sapuniki:

“Uduh, cêning Sang Nandaka, las pêsan i dewa têkening bapa. Yen i dewa mati dini, nyen nyak tunden bapa nampah, wireh dini alas gêde, tusing ada jagal. Sayang pêsan baan bapa ben i dewane makutang-kutang”.

Sri Bhagawan Dharmswami raris ngandika ring parêkane kakalih, I Kêmbar miwah I Wijil:

                “Ih, cai Kêmbar muah Wijil. Tongosin sang lêmbu dini. Yening bagia, idup i lêmbu, aba ka padunungan, tur pondongin, sasida-sidayan baan mondong. Yan payu mati, tunjêl, prateka baan saang dogen. Yening ada anak mai, tunden anake ento mêli benne. Yan tusing nyak bêlina, dêpang suba pakidihang. Ditusinge masih nyak, lautang suba tunjel dogen”.

Wawu parêkane makakalih nampi dauh wacanan ida sang mahamuni asapunika, raris ipun mamanah-manah: 

                “Ada ja pandita buka kêne drowakanne. Tusing pêsan madrêwe kayun kapanditan angan akidik”.

Sausan sang pandita masabda asapunika ring parêkane kakalih, raris ida mamargi, ka pakolêman. Kantun  I Kêmbar kalih I Wijil nunggu Sang Nandaka. I Kêmbar makêêngan:

                “ Jani sinah kewuh pêsan  dewek. Buina mula tuah dini kucap pêsan buat liun baake. Yen dini pet latan tongosin sang lêmbu, tan urungan deweke lakar nêpukin sêngkala gêde. Adayan suba tut pamarganida Bhagawan Dharmaswami”.

Mapajar I Wijil: “Da iju-iju keto, wireh ada pasangketan i dewek lakar ngiringang sapawacananida sang pandita. Jani jalan malu alihang saang liunang pêsan. Ento saange dugdugang, dawanang dugdugane, apang tanggun dugdugane ane aneh têkêd ka tongos sampine mêdêm. Yan suba keto lautang tunjêl tanggunne ane lenan, apanga deweke tusing nunjêl anak ênu idup, wireh tan wênang anake nunjêl anak idup-idupan, gêde pêsan patakanne, tan bina têken kêna upadarwa. Gumêntos têkêd apine ka tongos sang lêmbune, sinah sang lêmbu suba mati. Jalan jani pada ngalih saang liunang pêsan”.

                Kacrita I Kêmbar muah I Wijil sampun usan nambunang saang, kalih sampun kaancungin, gêninnyane agêng angabar-abar, andusnyane malêpug. Wus punika sang kalih raris matilar saking irika, pamarginnyane mlaib-laib ngêtutang pamarganida Sri Bhagawan Dharmaswami. Sanapak I Kêmbar kalih I Wijil ring ajêng ida sang  pandita, raris sang kalih nguningayang, sang lêmbu sampun padêm tur katunjêl. Sang pandita mirêng atur parêkan punika kalintang sungsut ring kayun, saha ngandika:           “Aduh, padalêm pêsan i lêmbu mati, tan pasangkan”.

                Tan critanan sang pandita, kocap dane sang lêmbu, satilar parêkane kaklih gêlis dane matangi, sêgêr ogêr sakadi sane sampun-sampun, raris dane ngranjing masusupan ring alase, tan wentên kasumêndeya ring kayun, nyabran rahina mukti padang  kalih daun-daunan sane lumbung-lumbung. Wiakti rêke tan wentên pisan dane katunan pabuktian irika. Kasuen-suen sampun dane Sang Nandaka ebuh sakadi sane sampun-sampun, bahunnyane macucul, basangnyane nyendol, tanduknyane lanying, bulunne sêlêm malêngis. Suening-asue Sang Nandaka masusupan irika ring alas Malawane, kenginan masaswitrayan dane ring Sri Singhanatha, ratuning sato ring alase punika. Antuk kalintang-lintang paswitrayan danene, wasananne mapuara kali, reh kapisunayang antuk dane I Sambada, papatih ida Sri Singhanatha. Sapunika awinane dane Sang Nandaka padêm.

                Tan critanan dane Sang Nandaka, mangkin kocap Sri Singhanathadiprabu katangkilin antuk para yogya, para punggawa, tanda mantri kalih sawatêk wadwanida Sri Singhanatha, pêpêk supênuh ring sor wit jatine, ring arêpan guane sane dalêm kalih linggah. Sang manangkil sami watêk asu, minakadinipun dane I Sambada, sami manyongkok. Wentên sane macanda, wentên sane ngongkong macakal kalih ngrawung, samalih wentên sane macanda ngraris makêrah, sane kaon kaing-kaing. Ledang pisan ida Sri Singhadiprabu nyingak sasolahan kaulanida sami, tumuli mawacana, ngandikayang kaulanida sami mangda masusupan ka alase ngrêrêh baburuan. Sane kutus sami ngiring, tan wentên pisan têmpal ring pakayunan ida sang prabu. Kala irika samian mapamit, gêlis pamargannyane masusupan ring alase, maburu ring alas gunung, wentên ka jurang-jurange, ngrêrêhing gênah buron. Nanging lacur, asiki tan wentên manggih buruan. Punika duaning sue sami maburu, talêr tan wentên polih. Sawetning asu punika, kosêkan manah sang maburu, sami rumasa won, kabatek antuk tuyuh ipune. Kaping kalih blasak antuk keni panês surya, angkihanipune ngangsur, wireh sakalangkung luyunipune mamargi. Punika awinannya sami mararian ring soring wit tangi, mapulisahan sambilang ipun mapawilangan. Kala punika wentên maucap-ucap asu puniki:

                “Ambul ne baan nyaratang maboros masih tuara makatang buron. Adayan suba pada malipêtan, uningayang têken sang prabu, baan lacur pajalane tusing mabaan”. Wentên timpalipun masaur sapuniki:

                “ Ih, kenken munyin caine, ngajakin mulih? Sing da keto patuting tingkah anake mamanjak. Ada dingêh bêli katuturan di purana ajine, maridartayang tingkah anake ngaula ring sang prabu. Patutnyane, tan pangraseng panês tis, pitui abot apa buin dangan, asing pakayunan patut iring, yadiapin lakar mangêmasin pati, sing da nyandang gingsirin. Ento tuah patutne anggon panauran, pinaka pamalês suecan ida sang prabu. Yan buat kênêh icange, adayan buin pada ngawantunin maburu, singnya kaget jani bagia, nêpukin buron”

Suara sane asapunika patut antuk sane akeh, tumuli sami mamargi, panyugjugnyane masaneh-sanehan. Irika raris wentên sane ngacundukang sang lêmbu. Sakapanggihe, samian gawok ngatonang sang lêmbu punika. Wentên raris mapajar ring timpal ipune:

                “ Yeh tingalin ja, apa sih ne, buron gêde pesan. Ane malu-malu tusing pêsan bêli taen nêpukin buron ambul ne gêdenne. Nah, jalan suba jani lautang tangkêpin, pada marayang, nanging pada yatnain”.

Reh asapunika, kenginan mabriuk sami nyakal, muwug rêke suaranipun wiakti kabinawa pisan asu punika jagi makpak, pamarannyane tan jangkayan, pasliab ngitêr Sang Nandaka. Sane mangkin, sampun sayan tampêk, sinah antuka ring sakancan asune, mungguing buron punika kalintang agêng aluhur, ri kalannyane atêturon sinambi mukti bun kalih padang. Sang lêmbu kalintang ledang nyingak padange kalih ambêngane sami lumbung-lumbung tur nguda-nguda. Malih bune magelohan daunnyane molah kasiliran antuk angin aris. Cêndêkipun kabiuhan ajêng-ajêngan dane sang lêmbu irika ring alas Malawa punika. Pakayunan danene tan madaging pakewuh angan akidik.

                Critayang mangkin,  sêdêng ulanguna dane namtamin kayun, kagyat miring suaraning asu kalintang muwug sarêng akeh macakal. Sang lêmbu age matangi, pacingakne mrengang, antuke nyingak asune akeh sami gêlis pamaranipune, ngungsi gênah dane sang lêmbu. Mungguing idêp sakancan asu punika, antuk têmbene mamanggih buron agêng mokoh, kamanah bêcik pacang kabaksa, nyandang pisan pacang kaanggen aturin ring gustinipune, kenginan sami girang manahnyane. Kala irika raris wentên mapajar sapuniki:

                “Nah, jalan lautang suba jani marayang, rêbut, gutgut, pakpak, êda takut”. Wenten sane masaur: “Nden malu, êda bas kaliwat dropon, wireh tonden tatas tawang burone totonan. Uli malu tuah tonden pêsan taen kacunduk têken buron buka kene. Saluiring karyane patut pinêhin malu, apang hdanan i dewek  kadlumuk. Jalan malu uningang ring ida sang prabu”.

                Wawu asapunika mapajar ipun, wentên malih nambungin raos: “Bah, yening êne pet uningang ring ida sang prabu, sinah ida duka. Adayan suba padamarayang timpale jani”. Kangkat samian pada mamatut papinêh punika, raris sami kroda ngamarayang tur sami macakal, krura kara. Wiakti kabinawa pisan, bungutipune mangang, calingnyane nyanyap maingid, angrêsrêsin sang ngatonang. Mungguing prayanipun sami pacang ngrêbut sang lêmbu. Asune muwug rêke panyakalipun, rasa rauh ka byomantara uyutipun upami kêrug. Irika dane sang lêmbu kalintang duka, panyingakannyane abang dumilah kadi mijil gêni. Tanduk dane sane tajêp malêngis, kadi kilat upaminnnya. Raris dane ngipuh, ngengkotang tanah. Gêbuh wiakti tanahe, ulunganipun sane sambrag saksat sabêh, antuk sêpukanipune midêran. Yadiastun asapunika samian talêr tan ajêrih, sami mamanah nyêgut. Dane Sang Nandaka talêr asapunika, nyêrêgang pisan ngengkot asapunika. Malih dane gêlis makêcos, wireh kaungsêng antuk i asu, akidêrin kinêmbulan. Pasiat dane Sang Nandaka ring asu punika kalintang ramês. Ungsi-kaungsi, asune nyêgut sang lêmbu ngengkot kalih ngajet ngaper. Wawu asune sane kaungsi antuk Sang Nandaka punika malaib, sane ring pungkuran nyagjag. Pamuput ipun akeh asune sane kêni kaengkot nandang kanin. Sane kanin punika malaib. Palaibnyane atawan kanin, rahnyane patrambuas. Irika asune tan wentên purun ngamarayang, sami malaib ngrêrêh pasingidan, talêr katut antuk dane Sang Nandaka. Sawireh asapunika, indik wadwa asune, kenginan mapajar pangagêng asune sane mawasta I Nohan miwah I Tatit, pajarnyane bangras: “Yeh, kenken, cai-cai makêjang dadi takut. Ěnto sing ke mula babaksan cai uling malu, buina krana   cai-cai pada makêjang têka mai maboros sing ke kutus baan ida Sri Singhadiprabu. Sing pêsan cai ngêlah papinêh angan abêdik. Yadiastunnya katêkaning pati, yan suba ngiring ring pakayun ida sang prabu, sing  da sêdêng gingsirin, wireh ida waluya makalarapan caine lakar nêpukin rahayu”. Wawu asapunika pangolês pangagêng asu punika, sami pada lêga manah ipun miragiang, egar manahnyane pacang macampuh ring mêsêh, yadyapi pacang ngêmasin padêm. Kala punika raris ipun pada matulak macakal kalih ngulun, suaranipun umyung, ulatnyane  jêngis, calinge nyanyap, wiakti kalangkung mabyayuhan, yan  upamiang sakadi grudugan toyan sêgara, nglancah alas Malawa punika. Sapunika tingkah asune ngrêbut dane Sang Nandaka, tan jangkayan, wentên nyêgut ikuh, kakajet, wentên nyêgut buntut saking samping, kakaper. Sane ngrêbut saking arêpan kaengkot, kêtês kadi sabatang. Sang Nandaka wiakti tan kengguh nandakin mêsêh danene, têlas rêke kakajet kakaper, kaengkot, kapungsang-pangsing. Sane ngrêbut makeh nandang kanin, sami pablêsat, plaibnyane magulungan. I Nohan kalih I Tatit uning ring indiknyane asapunika, kamêgan ipun sêmune jêngis, santukan tan mrêsidayang nulakang wadwan ipune. Antuk kuciwannyane, sami malaib tan manolih kadang, ngantos wentên sane ulung ka pangkung grembengane, wentên malih sane paling tan wentên uning ring margi. Makeh sane malaibang kanin, wentên peot, wentên sane êmbud basing ipune, lian wentên sane lung buntutnyane. Sapunika ugi  bangkiangnyane, mamargi rumangkang. Kangkat punika sami kakalahin. Samalih wentên sane lambungnyane kanin , rahnyane mili.

(Gambar oleh Gunayasa, Candrika, Desar Yuarta)

Terjemahan:

                Diceritakan ada seorang pendeta yang sangat miskin, bernama Bhagawan Dharmaswami. Konon beliau sangat teguh dalam menjalankan pemujaan setiap hari khususnya pemujaan  kepada matahari. Oleh karena kesetiaannya menjalankan brata, lalu terdengarlah suara dari langit, untuk menganugerahkan seekor lembu (sapi) kepada sang pendeta. Pendeta Darmaswami menerimanya.

                Singkat cerita beliau sudah dianugerahi (seekor lembu) oleh Sanghyang Kawiwara, seekor lembu jantan, bulunya hitam mengkilat, badannya kokoh dan gemuk. Entah darimana datangnya, lembu itu tiba-tiba sudah ada di hadapan sang pendeta. Bhagawan Dharmaswami sangat senang hatinya, lalu lembu itu diambilnya, dituntun dibawa ke rumah, dipelihara, lalu diberi nama Nandaka.

 Lebih kurang  setengah bulan lamanya Bhagawan Dharmaswami mengembalakan Sang Nandaka, belum juga memuaskan hatinya. Oleh karena itu, Bhagawan Dharmaswami hatinya sangat bingung, lalu berkata dalam hati, “Dulu, guru Wasista, dianugerahi seekor lembu  putih, diberi nama Nandini. Susunya itulah yang diperas setiap hari, sangat memnuaskan. Sekarang aku dianugerahi seekor lembu jantan. Apanya yang dapat dimanfaatkan, selain hanya dapat menggembalakan saja. Kalau untuk membajak, aku tidak punya sawah sejengkal pun. Ya, akan dicoba untuk  memberinya membawa beban, akan dibebani kayu bakar, lalu dijual ke desa”.

Setelah dipikir-pikir oleh sang pendeta, lalu setiap hari beliau pergi ke tengah hutan mencari kayu bakar, yang dibebankan kepada sang lembu, lalu dijual ke pasar. Atas anugerah  Sanghyang Widhi, lama-kelamaan sang pendeta menjadi kaya, sampai-sampai sapinya bertambah banyak, ratusan banyaknya. Semua sapi-sapi itu dipakai untuk mengangkut kayu bakar. Semakin lama semakin kayalah beliau, segala yang dilakukan harus menguntungkan, oleh karena tuah I Nandaka.

Suatu hari, pagi-pagi sekali Bhagawan Dharmaswami  pergi ke desa membawa barang dagangan. Semua abdinya turut serta, semua  menarik gerobak membawa barang dagangan, yang ditarik oleh sapi. Tak diceritakan di jalan, tibalah mereka di tengah hutan Malawa yang sangat lebat. Perjalanan sang pendeta tidak pernah  berhenti. Oleh karena sendiri, menyebabkan perjalanannya tersendat-sendat, sesekali memeriksa serta mengontrol barang dagangannya yang berharga. Sang pendeta menaiki kuda. Setelah itu sang pendeta berjalan di depan,  mengepalai perjalanan itu,  tujuannya untuk mencari tempat istirahat (tidur) yang baik untuk bermalam, untuk dijadikan bangsal yang dikelilingi ranjau, oleh karena takut akan dicuri (dirampok), oleh karena banyak dagangannya  yang mahal.

Diceritakan peristirahatan untuk bermalam telah selesai, lagi pula semua pedati/kereta sudah tiba,  tali-temali sapi-sapinya sudah dilepas dan sudah dimandikan di sungai. Tetapi, ada sebuah pedati yang belum sampai, yang ditarik oleh I Nandaka. Hingga sore juga belum sampai. Itu sebabnya sang pendeta kesal, lalu berbalik dengan menaiki kuda.

                Konon I Nandaka lelah sekali, oleh karena jalannya menanjak, lagi pula disertai terik matahari karena matahari sedang tinggi. Perutnya lapar dan  haus, napasnya terengah-engah, keringatnya mengucur deras. Lalu si lembu  beripikir-pikir, “Katanya beliau disebut Bhagawan Dharmaswami, tetapi sama sekali tidak mempunyai perasaan  iba sedikit pun. Namanya saja darma, tetapi tabiatnya sangat tamak, moha,  murka, mamada, dan lupa dengan kewajiban seorang pendeta. Lagi pula beliau sama sekali lupa bagaimana dulunya sangat miskin, rasanya untuk membeli sebutir garam pun tidak mampu. Sebabnya beliau kaya seperti sekarang, oleh jerih payahku juga. Setiap hari beliau membebani aku kayu bakar, lalu dijualnya ke pasar. Uangnya digunakan untuk membeli beras, diputar balik, sampai akhirnya beliau mempunyai emas perak serta permata lainnya yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Sapinya juga bertambah seribu ekor banyaknya, toh juga beliau tidak henti-hentinya menyiksaku, lagi pula bebannya sangat berat, tidak sama dengan yang lainya”. Waktu itu memang Sang Nandaka napasnya terengah-engah, sambil menggumam kepada sang pendeta,  “Mengapa sang pendeta tidak punya  belas kasihan kepadaku, begini besar jasaku kepadanya, sampai beliau kaya, masih juga beliau menyiksaku, sampai kurus kering seperti ini. Memang sesungguhnya beliau pendeta yang sangat pamrih”.

                Singkat cerita, konon Bhagawan Dharmaswami sudah datang. Ketika sang lembu melihat sang pendeta datang, dia berpura-pura lumpuh, badannya gemetar, keringatnya bercucuran, matanya sayu, napasnya terengah-engah, kakinya diangkat ke atas. Ketika sang pendeta sudah dekat  di tempatnya (rebah), Bhagawan Dharmaswami segera turun dari kuda, terkejut melihat sang lembu sepertinya tersiksa  lalu segera melepaskan tali kekangnya. Setelah itu sang lembu disiram dengan air, masih juga (terlihat) pingsan. Agar  tetap hidup, lalu dimantrai dengan mantra dasa bayu,  juga tidak berhasil. Dimantrai lagi dengan mantra sanjiwani, juga tidak berhasil. Dalam keadaan itu sang pendeta merasa sedih, menangis minta tolong, sambil berkata seperti ini.

                “Hai, anakku Sang Nandaka, tega benar kamu padaku. Jika kau mati sekarang, siapa yang aku suruh           untuk memotongmu, karena hutan ini lebat sekali, tidak ada tukang potong. Sayang sekali jika dagingmu terbuang sia-sia”.

Selanjutnya Bhagawan Dharmaswami berkata kepada kedua abdinya, I Kembar dan I Wijil.

                “Hai, kamu Kembar dan Wijil. Tolong jaga si lembu (Nandaka) di sini. Jika beruntung, si lembu tetap hidup, bawa ke tempat peristirahatan, berikan dia beban sebisanya. Jika dia mati, bakar saja, bakar dengan kayu  saja. Jika ada orang ke sini, suruh orang itu membeli dagingnya. Jika dia tidak mau membelinya, berikan saja cuma-cuma. Dengan cuma-cuma juga tidak mau, silakan dibakar saja!”

Ketika kedua abdinya mendengar perintah sang pendeta seperti itu, lalu dia berpikir seperti ini. “Kok ada pendeta seperti itu tamaknya. Sedikit pun tidak punya jiwa kependetaan”.

                Setelah sang pendeta selesai berkata seperti itu kepada kedua abdinya, lalu dia berjalan, ke tempat peristirahatan. I Kembar dan I Wijil masih menunggu Sang Nandaka. I Kembar bergumam:

                “Sekarang kita pasti susah. Lagi pula konon  di sini perampok sangat banyak. Jika kita teledor menjaga sang lembu, tidak urung kita akan mendapat bahaya besar. Lebih baik pergi ke tempat peristirahatan Bhagawan Dharmaswami”.

                I Wijil berkata, “Jangan tergesa-gesa seperti itu, oleh karena kita sudah berjanji untuk mengikuti semua perintah sang pendeta. Sekarang ayolah carikan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kumpulkan yang banyak, ditumpuk dan dipanjangkan, supaya ujung yang satu dengan ujung lainnya sampai di tempat sang Nandaka terbujur. Jika sudah seperti itu, lalu dibakar ujung yang lainnya, kita tidak boleh membakar yang masih hidup, besar sekali bahayanya, tidak ada bedanya dengan dikutuk. Bilamana apinya sudah sampai ke tempat sang lembu, pastilah sang lembu sudah mati. Ayo sekarang sama-sama mencari kayu bakar yang banyak!”

                Diceritakan I Kembar dan I Wijil sudah selesai mengumpulkan kayu bakar, dan juga sudah dibakar ujungnya, apinya besar menjilat-jilat, asapnya mengepul. Setelah itu keduanya pergi dari situ, jalannya cepat-cepat mengikuti arah perjalanan Sri Bhagawan Dharmaswami. Setibanya  I Kembar dan I Wijil di hadapan sang pendeta, keduanya lalu menceritakan, bahwa sang lembu sudah mati dan dibakar. Ketika sang pendeta mendengar laporan kedua abdinya itu pikirannya sangat sedih, lalu berkata, “Aduh, kasihan sekali si lembu Nandaka mati, tak diduga-duga”.

                Sang pendeta tidak diceritakan. Sekarang konon sang lembu, ketika kedua abdinya segera pergi dia berdiri sehat walafiat seperti sedia kala, lalu dia masuk ke tengah hutan, pikirannya tidak ragu sedikit pun, setiap hari makan rerumputan dan dedaunan yang segar. Sungguh, dia tidak kekurangan makan di sana. Lama-kelamaan membuat Sang Nandaka gemuk seperti sedia kala, bahunya menyembul, perutnya buncit, tanduknya tajam, bulunya hitam mengkilat. Lama-kelamaan menyusup di dalam hutan Malawa, lalu menjalin persahabatan dengan Sri Singhanatha, rajanya hutan di situ. Oleh karena persahabatan yang berlebihan, akhirnya berantakan, karena difitnah oleh I Sambada, patihnya Sri Singhanatha. Itulah sebabnya Sang Nandaka mati.

Tak diceritakan Sang Nandaka, sekarang dikisahkan Sri Singhanatha sedang bersidang yang dipenuhi oleh para penasihat, punggawa, menteri serta seluruh rakyatnya, penuh sesak di bawah pohon jati, di depan gua yang dalam dan lebar. Yang menghadap semuanya kelompok anjing, seperti I Sambada, semuanya duduk. Ada yang sedang bermain, ada yang menggonggong dengan menyeringaikan taringnya serta ada yang meraung, ada lagi yang bermain-main lalu berkelahi, yang kalah meringis. Senang sekali hati Sri Singhadiprabu melihat semua tingkah laku abdinya, lalu berkata, menyuruh semua abdinya agar menyusup ke dalam hutan mencari buruan. Semua yang disuruh siap, sama sekali tidak ada yang berani melawan kehendaknya. Setelah itu semuanya mohon diri, cepat menyusup ke dalam hutan, berburu di hutan, ada yang berburu ke dalam jurang. Sudah lama mereka berburu, tetapi tidak ada hasilnya. Oleh sebab itu, semua anjing kalut pikirannya, terasa letih, oleh karena sudah bekerja keras. Selain itu, mereka kepanasan oleh teriknya matahari, napasnya terengah-engah, karena terlalu lelah berburu. Itulah sebabnya semua beristirahat di bawah pohon tangi, bergulingan senyampang berdiskusi. Saat itu ada seekor anjing berkata-kata sebagai berikut.

 “Sudah seperti ini upaya kita berburu tetapi juga tidak berhasil. Lebih baik kita kembali pulang, laporkan kepada raja, karena sedang sial tidak dapat buruan” . Ada lagi temannya berkata begini.

                “Hai, apa katamu, kembali pulang? Tidaklah benar perilaku kita mengabdi. Aku pernah mendengar cerita di purana aji  menjelaskan kewajiban seorang mengabdi kepada raja. Seharusnya, tidak takut dari panas atau pun hujan, berat apalagi yang ringan, semua kehendaknya harus dituruti, walaupun harus menyabung nyawa, tidak boleh mundur sedikit pun. Itulah yang seharusnya untuk membayar utang, sebagai balas jasa  atas kemurahan hati raja. Menurutku, lebih baik kembali lagi berburu, siapa tahu beruntung, mendapat buruan”.

Perkataan seperti itu disetujui dengan mayoritas, lalu segera pergi berburu, tujuannya berbeda-beda. Di situ lalu  bertemu dengan sang lembu itu. Setelah dilihatnya semanya heran melihat lembu itu. Ada yang berkata kepada temannya:

                “ Hai lihatlah, apa sih ini? Binatang besar sekali. Sejak dulu aku belum pernah melihat binatang sebesar ini. Nah, sekarang silakang diserbu, hadang keempat penjuru, tetapi semua harus waspada”.

Oleh karena itu, semuanya serentak menggigit, suaranya riuh-rendah sungguh mengerikan, semua ajing mau menggigit, jumlahnya tak tanggung-tanggung, mengelilingi Sang Nandaka. Sekarang semua sudah mendekat, semua anjing dengan jelas dapat melihatnya, tentang binatang yang  sungguh besar dan tinggi itu, saat dia tidur sambil makan rumput. Sang lembu (saat itu) senang melihat rerumputan, ilalang  yang masih muda dan hijau/segar. Ada lagi yang merambat daunnya bergoyang-goyang dihembus angin sepoi. Pendek kata makanan sang lebu berlimpah ruah di hutan Malawa itu. Dalam hatinya merasakan tidak ada masalah sama sekali.

Sekarang diceritakan, Sang Nandaka asik dalam lamunannya, kaget mendengar suara anjing yang riuh rendah sangat banyak sambil menyeringai. Sang lembu Nandaka segera bangun, matanya liar, oleh karena melihat para anjing mendekat dengan cepat, menuju tempat sang lembu. Keinginan semua anjing itu, karena pertama kali melihat binatang besar dan gemuk, dipikir baik untuk dimangsa, pantas untuk dihaturkan/disajikan kepada raja, sehingga semua gembira hatinya. Saat itu ada yang berkata seperti ini.

                “Ya, sekarang silakan mendekat, serbu, rebut, gigit, jangan takut”. Ada yang menjawab, “Nanti dulu, jangan  tergesa-gesa, karena kita belum tahu persis seperti apa binatang itu. Sejak dulu sungguh tidak pernah melihat binatang seperti itu. Semua yang dilakukan harus dipikir masak-masak, agar kita tidak terlanjur. Lebih baik kita laporkan dahulu kepada raja!”.

Mendengar perkataan seperti itu, ada yang menjawab, “Wah, jika hal ini dilaporkan kepada raja, pasti beliau marah. Lebih baik kita menyerang bersama-sama”. Pikiran seperti itu dibenarkan oleh semuanya, lalu bersama-sama menyerang dengan penuh nafsu memperlihatkan taringnya, yang menakutkan. Sungguh menakutkan, mulutnya menganga, taringnya tajam, menakutkan bagi yang melihatnya. Adapun keinginannya sekarang untuk menyerang sang lembu. Suara gonggongan anjing sepertinya sampai terdengar ke angkasa, ributnya seperti halilintar. Di situ lalu sang lembu sangat marah, matanya merah seakan-akan mengeluarkan api. Tanduknya yang tajam mengkilat, bagaikan kilat. Lalu dia  menyeruduk menggaruk-garukkannya ke tanah. Sungguh membuat tanah itu hancur, berjatuhan ke sana- ke mari seperti hujan, oleh karena beterbangan ke segala penjuru. Walaupun demikian, tidak membuat (para anjing) ketakutan, semuanya ingin menggigit. Demikian juga Sang nandaka, memperkeras serudukannya. Lalu dia meloncat karena diserbu oleh anjing, direbut dari segala penjuru. Perkelahian Sang nandaka dengan para ajing itu sangat seru. Serang-menyerang, ketika anjing menggigit maka sang lembu menanduknya sambil menendang. Ketika anjing yang diserang oleh Sang Nandaka itu lari maka anjing yang lain menyergap dari belakang. Akhirnya banyak anjing yang terkena tandukan dan terluka. Yang terluka melarikan diri. Berlari dalam keadaan terluka membuat darahnya mengucur. Hal itu membuat para anjing itu tidak berani mendekat, pergi mencari persembunyian, juga dikejar oleh Sang Nandaka. Oleh sebab itu, tentang keadaan para anjing itu, ada seekor anjing yang paling besar yang bernama I Nohan dan I Tatit, perkataanya kasar, “Hai, bagaimana kamu ini, semua jadi takut.  Bukankah memang itu yang menjadi mangsamu sejak dahulu, lagi pula kamu berada di sini berburu bukankah disuruh oleh junjungan kita Sri Singhadiprabu?. Kamu sama sekali tidak punya pikiran. Walaupun harus mati, jika sudah titah sang raja, tidak boleh ditolak, karena beliau kamu semua mendapatkan kebahagiaan”.

Ketika anjing pemimpin berkata seperti itu, semua senang mendengarnya, dengan senang hati kembali bertarung melawan musuh, walaupun harus mati. Saat itu juga mereka semua kembali menggongogong sambil menyeringai, suaranya riuh rendah, wajahnya bengis, taringnya tajam, luar biasa ributnya, jika diumpamakan bagaikan gulungan ombak, yang menerjang hutan Malawa. Demikian perilaku para anjing itu mengerubuti Sang Nandaka, tak tanggung-tanggung, ada yang menggigit ekor ditendangnya, ada yang menggigit kaki dari samping juga ditendangnya. Yang menyerang dari depan diseruduk, terpental seperti dilemparkan. Sang Nandaka sungguh tidak kalah gesit melawan musuhnya, semuanya habis ditendangnya, diseruduknya, diacak-acak. Yang menyerangnya banyak yang terluka, semua pergi menghindar, lari secepatnya. I Nohan dan I Tatit menyadari keadaan itu, terperangah wajahnya terlihat bengis, oleh karena tidak berhasil mengendalikan semua rakyatnya. Atas kekalahannya itu, semuanya berlari tanpa melihat teman, sampai ada yang jatuh ke dalam jurang, ada yang kesasar tidah tahu arah. Banyak yang terluka, ada yang pincang, ada yang  ususnya keluar, ada yang patah kakinya. Demikian juga ada yang patah pinggangnya, berjalan terseok-seok. Yang demikian itu terpaksa ditinggal. Ada lagi yang perutnya terluka, darahnya mengucur keluar. (Bersambung............................................)

 

GLOSARIUM

Darma                                  : kebenaran, kebajikan, sabar

Dasabayu (Sanskerta)           : sepuluh bayu (napas hidup)

Guna                                    : salah satu unsur

Lembu                                  : sejenis sapi yang bulunya putih;

Mada                                    : sombong (salah satu nsur Sad Ripu)

Moha                                    : Kemabukan (salah satu unsur Sad Ripu)

 Murka                                  : marah

Purana aji                              : ilmu pengetahuan tentang riwayat atau silsilah

Sanjiwani                               : air suci untuk hidup keka